Kurs języka angielskiego B2

Szkolenie

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia, poszerzanie słownictwa i ćwiczenie gramatyki na poziomie B2.

Nasi lektorzy to zespół profesjonalnych, w pełni wykwalifikowanych anglistów, którzy wykorzystują swoje doświadczeni w codziennej pracy z kursantami. Szybkie efekty nauki są doskonała motywacją zarówno dla uczestników szkolenia jak i lektorów prowadzących zajęcia.

Adresaci

Każda osoba, która chciałaby doskonalić swój warsztat językowy.


Tematyka

  • (B2) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
  • (B2) Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
  • (B2) Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Cena: 980 PLN (semestr)

Czas trwania:

120 godzin dydaktycznych (II semestry po 60h). Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Na kursie zapewniamy: podręcznik i ćwiczenia, notes, długopis, serwis kawowy, zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w dwóch językach (polskim i angielskim). Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Tematyka kursu zgodna jest z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-