Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: twp@twp.szczecin.pl, telefonicznie: (91) 44 80 021 lub osobiście w jego siedzibie.

IOD
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6, ust. 1, lit. a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w przypadku podania danych kontaktowych oraz zgody marketingowej) – do czasu odwołania zgody, lub po upływie 10 lat od jej wyrażenia,
2) art. 6, ust. 1, lit. b RODO – wówczas gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w przypadku skorzystania z oferty naszych kursów i szkoleń oraz zgłoszenia udziału w realizowanym projekcie) – do czasu zakończenia negocjacji w sytuacji gdy umowa nie zostanie zawarta, a w sytuacji gdy umowa zostanie zawarta przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do realizacji Umowy, a także przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, o którym mowa w punkcie 4.
3) art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z powszechnie obowiązującym prawem (w przypadku wystawienia faktury lub zaświadczenia o odbytym szkoleniu/kursie), zgodnie z (m.in.):
a) art. 86 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652),
c) § 10 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391),
d) art. 92r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),
e) § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452),
f) § 16 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
4) art. 6, ust. 1, lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w sytuacji dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami), zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Odbiorcy danych
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Administrator powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy IT wspomagające naszą działalność lub firmy szkoleniowe wykonujące dla nas usługę. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe będzie również kancelaria prawna, która wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej.

Podanie danych osobowych
5. W sytuacji gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
6. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Profilowanie / EOG
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą
9. Posiada Pani/Pan:
1) prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
3) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).