Oferta pracy: Specjalista ds. marketingu w WSH TWP

OFERTA PRACY: WSH TWP SZCZECIN 16.11.2021


Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie istnieje od 1997r., jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych utworzonych na terenie woj. zachodniopomorskiego. Uczelnia charakteryzuje się stałym i dynamicznym rozwojem, a wysoki poziom i jakość kształcenia jest priorytetem w działalności.

 Specjalista ds. marketingu

Miejsce pracy: WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15

Data zatrudnienia: grudzień 2021


Opis stanowiska:

 1. koordynowanie funkcjonowania działu marketingu i organizacja jego działalności,
 2. tworzenie i realizacja strategii marketingowych uczelni,
 3. współpraca z firmami zewnętrznymi wspierającymi działania marketingowe uczelni,
 4. organizacja eventów promocyjnych: spotkań, prezentacji, targów, itp.
 5. aktywny udział w działaniach promocyjnych realizowanych dla kandydatów na studia oraz innych grup docelowych (np. w związku z realizacją projektów UE),
 6. obsługa kampanii reklamowych (Facebook Ads, LinkedIn Ads) oraz Google AdWords, we współpracy z agencją zewnętrzną oraz analiza ich efektywności,
 7. współtworzenie materiałów do profili społecznościowych – treści postów, relacji, zdjęć, filmów, grafik,
 8. administrowanie profilami uczelni w mediach społecznościowych oraz prowadzenie komunikacji z odbiorcami,
 9. administrowanie stroną internetową uczelni,
 10. analiza rynku usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego,
 11. wsparcie marketingowe wszystkich ogniw ogólnouczelnianych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zakresie promocji i marketingu usług (doświadczenie na rynku uczelni wyższych będzie atutem) w tym w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych,
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i zdyscyplinowanie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość WordPress,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w młodym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

CV prosimy składać do dnia 30.11.2021 r., drogą mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”


Klauzula informacyjna
w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
  z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
  • natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku.
 7. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).