Ogłoszenie o pracę: Pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

PRACOWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

 Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.

Data zatrudnienia: grudzień 2020 r.

Twoje zadania:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów uczelni,
 • gospodarowanie majątkiem rzeczowym uczelni,
 • zabezpieczenie obiektów pod kątem wymagań sanitarnych, bhp i ppoż,
 • nadzór nad serwisowaniem instalacji i urządzeń,
 • sporządzanie zapotrzebowania na materiały i produkty,
 • zarządzanie dostawami, rozliczanie zużycia materiałów i usług,
 • organizacja i nadzór napraw i remontów bieżących oraz prac technicznych,
 • współpraca z dostawcami mediów, usług i produktów,
 • zabezpieczenie bazy dydaktycznej własnej i wynajmowanej na potrzeby relacji zadań uczelni,
 • planowanie wykorzystania sal w budynkach własnych,
 • zabezpieczenie techniczne imprez i uroczystości uczelnianych,
 • dystrybucja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej uczelni,
 • współudział w realizacji zadań promocyjnych uczelni.

Twoje kompetencje:  

 • wykształcenie wyższe,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy administracyjno-technicznej, dobrze widziane w zarządzaniu nieruchomościami,
 • zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i zdyscyplinowanie,
 • dobra znajomość programów WORD, EXCEL,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

CV prosimy przesyłać do dnia 20.11.2020 r. drogą e-mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać: „Oferta: pracownik działu adm. gosp. WSH TWP”

 

Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna
w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
  • natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
 7. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).