Ogłoszenie o pracę: Specjalista ds. obsługi finansowej studentów ANS TWP

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH TWP W SZCZECINIE

POSZUKUJE

SPECJALISTY DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW

Miejsce pracy: Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.

Data zatrudnienia: wrzesień 2022 r.

Twoje zadania:

 • bieżąca obsługa płatności, ewidencja płatności w systemie informatycznym,
 • windykacja płatności, przygotowywanie zestawień, kontakty i korespondencja z dłużnikami,
 • wystawianie faktur i zaświadczeń dotyczących płatności,
 • przygotowywanie wniosków w zakresie skreśleń z tytułu braku płatności,
 • rozpatrywanie podań w zakresie płatności,
 • ewidencja wpłat i przygotowanie zestawień płatności dot. innych form edukacyjnych,
 • obsługa programu Prodziekan, współpraca z serwisem w zakresie jego modyfikacji i poprawnego funkcjonowania,
 • obsługa programu bankowego w zakresie płatności,
 • obsługa systemu pomocy materialnej ANS TWP w Szczecinie (przyjmowanie i weryfikacja wniosków, organizowanie prac Komisji Stypendialnych, prowadzenie dokumentacji),
 • dostosowywanie wewnętrznych przepisów (regulaminów, zarządzeń) do zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu stypendialnego,
 • naliczanie miesięcznych list wypłat świadczeń pomocy materialnej,
 • rozliczanie finansowe dotacji na funkcjonowanie funduszu pomocy materialnej.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość,
 • znajomość przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie pomocy materialnej lub ustaw o pomocy społecznej,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność, sumienność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra komunikacja interpersonalna,
 • mile widziane: doświadczenie  zawodowe w dziale finansowym lub księgowym,
 • DODATKOWY ATUT: doświadczenie w obsłudze płatności klientów,
 • DODATKOWY ATUT: doświadczenie w obsłudze pomocy materialnej dla studentów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stały rozwój zawodowy i osobisty,
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie,
 • pracę w młodym i przyjaznym zespole.

CV prosimy przesyłać do dnia: 25 lipca 2022 r. drogą e-mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać „Oferta: Specjalista ds. finansowych

!! Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Klauzula informacyjna
w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
  • natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
 7. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).