Ogłoszenie o prace: Specjalista ds. szkoleń BHP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie to stowarzyszenie edukacyjne z ponad 70–letnim doświadczeniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Towarzystwo prowadzi ośrodki szkoleniowe, działalność konferencyjno-wydawniczą, placówki oświatowe tj. żłobki, przedszkola, szkoły policealne oraz uczelnię wyższą.

Szukasz ciekawej pracy, która nie nudzi, rozwija zainteresowania, kształci umiejętności interpersonalne, daje szanse na rozwój, stwarza nowe perspektywy? Złóż aplikację!

 

Specjalista ds. szkoleń BHP

Miejsce pracy: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,
70-234 Szczecin.

 

Data zatrudnienia: luty 2023

Opis stanowiska:

 • budowa oferty Ośrodka Szkoleń BHP w zakresie szkoleń i usług pokrewnych w zakresie całego obszaru BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej, szkoleń technicznych i branżowych, projektowanie szkoleń,
 • opracowywanie planów finansowych i harmonogramów szkoleniowych,
 • współdziałanie w obszarze działań marketingowych i promocyjnych w zakresie sprzedaży oferty szkoleniowej, przygotowywanie ofert,
 • administracyjna i techniczna obsługa szkoleń (planowanie i organizowanie działań szkoleniowych, odpowiedzialność za przygotowanie materiałów szkoleniowych, nadzór nad organizacją i przebiegiem szkoleń, opracowywanie kalkulacji i rozliczanie szkoleń),
 • współpraca i pozyskiwanie wykładowców,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i sprawozdawczości,
 • ewaluacja i monitoring realizowanych szkoleń i przygotowywanie raportów,
 • analiza rynku usług szkoleniowych, badanie potrzeb,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami.

 Wymagania:

 • znajomość i doświadczenie w zakresie organizacji usług szkoleniowych,
 • znajomość przepisów dot. wymagań ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykształcenie wyższe,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i zdyscyplinowanie,
 • posiadanie prawa jazdy i mobilność,
 • atutem będzie posiadanie kompetencji w zakresie prowadzenia szkoleń BHP,

Zapewniamy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w stowarzyszeniu o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w młodym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • umożliwiamy prowadzenie szkoleń.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.


CV prosimy składać do dnia 31.01.2023 r. drogą mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl z dopiskiem: „Oferta pracy – Specjalista ds. szkoleń BHP”.


Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Klauzula informacyjna dot. naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 44 80 021, za pośrednictwem poczty e-mail: twp(at)twp.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie.

IOD

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane o których mowa powyżej nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, profilowanie i EOG

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan:

 1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).