Żołnierzu! Twoja służba dobiega końca? Chcesz dalej aktywnie działać na rynku pracy? Skorzystaj ze swoich uprawnień i poszerzaj swoje kwalifikacje zawodowe z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Szczecinie! Sprawdź naszą ofertę kursów oraz szkoleń  i postaraj się o otrzymanie pomocy rekonwersyjnej z Wojskowego Biura Emerytalnego.

REKONWERSJA

Podstawą prawną pomocy rekonwersyjnej są przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 860) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. poz. 1622).

ZAKRES POMOCY I OSOBY UPRAWNIONE

W ramach pomocy mogą zostać pokryte następujące koszty:

 • przekwalifikowania zawodowego,
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego (do 30 noclegów).

Uprawnionymi do uzyskania pomocy rekonwersyjnej na terenie kraju w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych są:

 • żołnierze zawodowi;
 • byli żołnierze zawodowi;
 • małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
  • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
  • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, za wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1 i 12–15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych

mogą korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy bezterminowo.

WYSOKOŚĆ LIMITÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi w zależności od ilości przepracowanych lat w wojsku polskim przysługują następujące środki pozwalające wykonać rekonwersje:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.400,00 zł,
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj. 4.800,00 zł,
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj. 7.200,00 zł.

Sprawdź ofertę kursów ZAWODOWYCH (kliknij)

Sprawdź naszą PEŁNĄ ofertę kursów oraz szkoleń (kliknij)

WNIOSKI

Aby uzyskać pomoc rekonwersyjną niezbędną do sfinansowania udziału w szkoleniu lub kursie należy wypełnić wniosek adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Były żołnierz do wniosku powinien załączyć zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

AKTUALNE WZORY WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ (KLIKNIJ!)

WYDAWANIE DECYZJI

Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie przekwalifikowania zawodowego jest dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Zwrot kosztów odbywa się poprzez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, który realizował przekwalifikowanie zawodowe lub wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego. Żeby zrealizowany został zwrot kosztów niezbędnym jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej ukończenie przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

WYBIERZ TWP!

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia swej aktywnej działalności. Jesteśmy jednym z najdłużej działających stowarzyszeń oświatowych, które funkcjonuje na Polskim rynku edukacyjnym kształcąc pokolenia.

Realizujemy usługi edukacyjne w formie kursów, szkoleń, seminariów i warsztatów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności. Z sukcesem pozyskujemy i realizujemy projekty ze środków zewnętrznych dedykowanych zarówno dla instytucji publicznych jak i mieszkańców Pomorza Zachodniego m.in.: uczniów i studentów, pracowników socjalnych czy seniorów.

POSTAW NA ROZWÓJ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!