Nazwa projektu: „LEWKI BIZNESU – PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK”

Okres i obszar realizacji: od dnia 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Działania skierowane są do 50 dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat oraz 6 trenerów wewnętrznych/pracowników/nauczycieli przedszkoli – łącznie 56 osób mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest poszerzanie kompetencji przedsiębiorczych u 50 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 6 trenerów wewnętrznych/pracowników/ nauczycieli przedszkoli w okresie od dnia: 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Przedsiębiorczość to zespół cech i postaw opisujący szczególny sposób postępowania człowieka (tj. inicjatywa, zaradność, kreatywność, konieczność podejmowania decyzji w niepewnym środowisku). Na podstawie tych cech wyłania się obraz osoby przedsiębiorczej. Przedsiębiorczy przedszkolak to dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Realizacja planowanych w projekcie zajęć ma za zadanie wykształcić cechy i umiejętności, które pozwolą dzieciom chwytać życie pełnymi garściami, dostrzegać szanse, które przed nami stają, ale także zauważać zagrożenia, nauczą dokonywać przemyślanych, a czasem ryzykownych wyborów, które przybliżą je do postawionych celów.


Harmonogram wsparcia (PDF)


CELE PROJEKTU:

 • wzmocnienie potencjału intelektualnego regionu, w tym nabycie nowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym, zmieniającym się świecie,
 • promowanie uczenia się przez całe życie,
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów, – promowanie rozwijania przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności u osób w każdym wieku,
 • upowszechnianie edukacji STEM /STEAM w edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej,
 • rozwijanie kompetencji osób uczących się w oparciu o ich mocne strony, pasje, talenty, uzdolnienia,
 • odwrócenie powszechnego modelu nauczania na działanie/uczenie się i nabywanie różnych kompetencji w tym samym czasie (metoda projektu interdyscyplinarnego),
 • rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Cel projektu zostanie osiągnięty przez:

 1. Realizację zajęć w grupach przedszkolnych: „Przedsiębiorcą być – zawody przyszłości” – 3 h x 3 gr. = łącznie 9 godzin.
 2. Realizację zajęć w grupach przedszkolnych: „Mały bankier – przedsiębiorczy przedszkolak” – 4 h x 3 gr. = łącznie 12 godziny.
 3. Realizację zajęć w grupach przedszkolnych: „Gra o biznes – młody giercownik” – 8 h x 3 gr. = łącznie 24 godzin.
 4. Powstanie scenariuszy zajęć oraz realizację szkolenia trenerów wewnętrznych realizujących kształcenie wczesnoszkolne – 10 godzin szkolenia dla grupy 6 nauczycieli.
 5. Stworzenie przez każdą z grup biorącą udział w projekcie własnej gry biznesowej – Gra o biznes.
 6. Stworzenie 2 minutowego spotu z procesu z tworzenia każdej gry i pokazu rozgrywki.
 7. Przeprowadzenie gali połączonej z prezentacją opracowanych gier i spotów oraz Balem Mikołajkowym z animacją.

Poprzez nasze działania projektowe przyczynimy się do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej w zakresie:

 1. Kształtowania u dzieci w wieku 5-6 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń.
 2. Propagowania kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
 3. Inspirowania dzieci do doskonalenia własnych pomysłów, rozwijania zainteresowań i pasji.
 4. Kształtowania umiejętności twórczych w zakresie: kreatywności, działań innowacyjnych, nieszablonowych i nowatorskich, podejmowania inicjatyw, doskonalenia własnych pomysłów, dążenia do znalezienia najlepszego wyjścia z danej sytuacji;
 5. Kształtowania umiejętności społecznych, nawiązywanie współpracy w grupie oraz z osobami z najbliższego otoczenia oraz utrwalanie poczucia przynależności i odpowiedzialności.
 6. Rozwijania kompetencji komunikacyjnych wyrażanych za pomocą słów, gestów, mimiki, kierowanych do konkretnej osoby bądź osób z wykorzystaniem gier edukacyjnych i zabaw.
 7. Rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci w zakresie: myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia logicznego, liczenia, przeliczania, porównywania liczebności (równo, mniej, więcej), posługiwanie się liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy, cztery), rozróżniania, porównywania nazywania położenia przedmiotów w przestrzeni, klasyfikowania przedmiotów;
 8. Rozwijania kompetencji cyfrowych.
 9. Rozwijania i wykorzystywania myślenia i postawy matematycznej do rozwiązywania problemów i codziennych sytuacji.
 10. Wykorzystania innowacyjnych metod nauczania (wykorzystanie gier komputerowych, gier edukacyjnych oraz tworzenie własnych gier dydaktycznych).

Działania prowadzone będą w większości w placówkach macierzystych uczestników projektu zaś gala odbędzie się w placówce towarzystwa tj. Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ul. Monte Cassino 15.

Miejsce realizacji zadania:  Zadanie zrealizowane zostanie w następujących placówkach na terenie woj.zachodniopomorskiego: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ul. Monte Cassino 15 Przedszkole i Żłobek Wyspa Malucha Przecław 101, 72-005 Przecław, Przedszkole i Żłobek Strefa Malucha, ul. Niemierzyńska 17 a, 71-441 Szczecin.

Grupa docelowa: Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego – 50 dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat oraz 6 trenerów wewnętrznych – pracowników – nauczycieli przedszkoli: łącznie 56 osób.


Zadanie publiczne realizowane na podstawie art. 16, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (DZ.U.Z 2023R.,POZ.571) pod tytułem: „LEWKI BIZNESU – PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK” umowa nr WEiS/I/MU/D/1/2023. Całkowity koszt zadania 34 100,00 PLN – w tym 30 690,00 PLN FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Termin realizacji: 01.09.2023r. – 30.11.2023 r.