Ośrodek Readaptacji Społecznej TWP w Szczecinie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie otrzymało od Województwa Zachodniopomorskiego środki na realizacje zadania publicznego: „Ośrodek Readaptacji Społecznej TWP w Szczecinie”. Celem zadania jest przygotowanie beneficjentów po wyjściu z zakładu karnego do aktywnego życia w społeczeństwie.

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 30.09.2023 r.
Całkowity koszt zadania publicznego: 59 800,00 zł
Dofinansowanie zadania: 53 800,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt obejmuje:
1. Organizowanie i finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie:
– kurs skutecznej autoprezentacji oraz tworzenia CV i listu motywacyjnego wraz z zakupem pomocy dydaktycznych,
– kwalifikacyjny kurs profesjonalnej opieki nad osobami starszymi wraz z zakupem pomocy dydaktycznych.
2. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej – w tym obowiązkowo promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, m.in. w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy poprzez:
– spotkania z prawnikiem w ZK,
– poradnictwo zawodowe w ZK,
3. Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień poprzez:
– doradztwo psychologiczne – przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym w ZK.
4. Pomoc osoby tzw. pierwszego kontaktu ds osadzonych m.in. wsparcie w procesie społecznej readaptacji oraz dostarczaniu informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po wyjściu z ZK, organizacja kursów i doradztwa w ZK.

Beneficjenci dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będą potrafili odnaleźć się na rynku pracy oraz w życiu codziennym po opuszczeniu ZK. W sposób aktywny i społecznie użyteczny potrafili będą zagospodarować swój czas wolny, między innymi poprzez zaangażowanie w niesieniu pomocy innym potrzebującym, a nawet znalezieniu pracy zarobkowej np. z osobami starszymi.

Projekt skierowany jest do osób pozbawionych wolności, osadzonych w Zakładzie Karnym w Goleniowie – dla 20 kobiet.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (91) 44 80 021.