POMAGAMY II – Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „POMAGAMY II – Ośrodek Readaptacji Społecznej TWP w Szczecinie” – realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższych, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.


Termin realizacji projektu:  01 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.
Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Sprawiedliwości:  411.147,00 PLN

Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.
Kontakt: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: projekt72@twp.szczecin.pl

Projekt skierowany jest do 3 grup wsparcia:

 • osób pozbawionych wolności, osadzonych w Zakładzie Karnym w Goleniowie (dla kobiet i mężczyzn), Nowogardzie, Stargardzie, Gorzowie Wlkp. oraz Areszcie Śledczym w Szczecinie i Międzyrzeczu,
 • osób najbliższych dla osób osadzonych (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu),
 • osób opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze (pomoc udzielana od pierwszego dnia po opuszczeniu zakładu do 3 miesięcy lub w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy).

W ramach projektu oferujemy:

 • kurs skutecznej autoprezentacji oraz tworzenia CV i listu motywacyjnego (90 os.),
 • kwalifikacyjny kurs profesjonalnej opieki nad osobami starszymi (90 os.),
 • poradnictwo prawne oraz porady zawodowe, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej m.in. w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy (90 os.),
 • doradztwo dla osób najbliższych osobom osadzonym –  „Jak pomóc byłemu osadzonemu i jego najbliższym wrócić do życia codziennego?” (90 os.),
 • przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym – doradztwo  w zakresie agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień (90 os.),
 • pomoc osoby tzw. pierwszego kontaktu m.in. wparcie w procesie społecznej readaptacji oraz dostarczaniu informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po wyjściu z Zakładu Karnego (90 os.),
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania do 3 miesięcy (50 os.),
 • pokrywanie kosztów w związku z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej m. in. bony żywnościowe (50 os.).

Komunikaty:

 • Komunikat z dnia 1 maja 2020 r.: „W związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie kraju, informujemy że zajęcia w Zakładach Karnych zostały zawieszone do odwołania”.
 • Komunikat z dnia 1 września 2020 r.: „Zapraszamy do udziału w projekcie w zakresie otrzymania dopłaty do najmu mieszkań oraz bonów żywieniowych. Liczba miejsc ograniczona.”

Celem projektu jest przygotowanie beneficjentów po wyjściu z zakładu karnego do aktywnego życia w społeczeństwie.