POMAGAMY – Ministerstwo Sprawiedliwości


POMAGAMY – Ośrodek Readaptacji Społecznej TWP w Szczecinie

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Grupa docelowa:

Zadanie zostanie zrealizowane wobec grupy 40 osadzonych z następujących zakładów  karnych:

 • Zakład Karny w Nowogardzie – grupa męska 10 osobowa
 • Zakład Karny w Stargardzie – grupa męska 10 osobowa
 • Zakład Karny w Goleniowie – grupa męska 10 osobowa
 • Zakład Karny w Goleniowie – grupa żeńska 10 osobowa
 • 20 osób, które  opuściły zakłady karne do 3 mc.

Projekt obejmuje:

 • kurs skutecznej autoprezentacji oraz tworzenia CV listu motywacyjnego,
 • kwalifikacyjny kurs profesjonalnej opieki nad osobami starszymi,
 • organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego oraz porad zawodowych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, m.in. w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia innych instytucji rynku pracy,
 • „jak pomóc byłemu osadzonemu i jego najbliższym wrócić do życia codziennego?” doradztwo dla osób najbliższych osobom osadzonym,
 • przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym
 • doradztwo w zakresie agresji i przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień,
 • pomoc osoby tzw. pierwszego kontaktu m.in. wsparcie w procesie społecznej readaptacji oraz dostarczaniu informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy innych instytucji po wyjściu z ZK,
 • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania.

Zapraszamy do kontaktu:
Teresa Lipko – osoba pierwszego kontaktu – 91 44 80 021