Działanie 8.2 „Szkoła na miarę czasów”

Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie 8.2 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym” pod nazwą: „Szkoła na miarę czasów”

Termin realizacji: 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z SP45 w Szczecinie,
  • rodziców/opiekunów prawnych uczniów z SP45 w Szczecinie,
  • nauczycieli z SP45 w Szczecinie.

W programie między innymi:

  • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zajęcia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zajęcia dla uczniów zdolnych,
  • warsztaty „Lubimy matematykę – rozumiemy świat przyrody”,
  • „Aktywny i świadomy rodzic” czyli warsztaty dla rodziców/opiekunów,
  • studia i kursy dla nauczycieli.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Więcej informacji:
Tel. 609 608 221
e-mail: dorota.zbislawska@gmail.com
oraz w sekretariacie szkoły: ul. Prof. Krzysztofa Marlicza 75

www.twp.szczecin.pl/
www.sp45szczecin.szkolnastrona.pl/

Do pobrania:
Harmonogram wsparcia – SP45