Praca: Specjalista – trener ds. BHP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie to jeden z 18 oddziałów ogólnopolskiej organizacji realizującej szeroko rozumianą działalność edukacyjną, z ponad 70-letnim doświadczeniem. Oddział w Szczecinie to prężnie działająca grupa edukacyjna prowadząca ośrodki szkoleniowe, uczelnię wyższą, przedszkola, żłobki oraz działalność konferencyjno-wydawniczą i projektową. TWP w Szczecinie zatrudnia około 400 osób, a z jego usług rocznie korzysta około 7000 klientów.

 

W związku z planami rozwoju poszukujemy osoby do pracy w charakterze:

Trener i organizator szkoleń BHP

 

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i realizacja w charakterze specjalisty-trenera szkoleń z zakresu BHP, a także szkoleń pokrewnych;
 • realizacja innych usług oferowanych przez ośrodek szkoleniowy wchodzących w zakres wsparcia pracodawców w obszarze BHP;
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami wewnętrznymi;
 • aktywny udział w tworzeniu nowej oferty szkoleniowej ośrodka;
 • ewaluacja i ciągłe doskonalenie realizowanych szkoleń;
 • tworzenie i aktualizacja materiałów szkoleniowych;
 • rozwijanie oferty szkoleniowej w obszarze BHP, poprzez opracowanie programów nowych szkoleń, także  w ramach tworzonej platformy  e-learningowej;
 • wsparcie sprzedaży oferty szkoleniowej w obszarze działań marketingowych i promocyjnych;
 • analiza rynku usług szkoleniowych, badanie potrzeb klientów;
 • przygotowywanie okresowych raportów i sprawozdawczości z prowadzonych zadań;
 • budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z klientami.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie BHP (warunek konieczny);
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji szkoleń BHP lub pracy w służbach BHP;
 • praktyczna znajomość przepisów BHP, ppoż. i prawa pracy;
 • znajomość MS Office, a także innych narzędzi wspomagających i pozwalających na swobodne przygotowywanie prezentacji dla klientów, a także  analiz i raportów wewnętrznych;
 • umiejętność prowadzenia swobodnej komunikacji i wystąpień publicznych;
 • umiejętność budowania relacji
 • prawo jazdy kategorii B i gotowość do wykonywania pracy trenerskiej poza siedzibą ośrodka, w Szczecinie i okolicy.

Mile widziane:

 • uprawnienia ppoż. i/lub instruktora pierwszej pomocy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającą swobodną komunikację;
 • znajomość zagranicznych systemów i regulacji HSE.

Oferujemy:

 • umowę o pracę bez okresu próbnego;
 • elastyczny i hybrydowy model pracy;
 • stałą miesięczną pensję, adekwatną do kwalifikacji i wiedzy zawodowej;
 • możliwość kreowania i wdrażania własnych inicjatyw i czerpania z tego profitów finansowych;
 • stabilne zatrudnienie w stowarzyszeniu o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji oraz ich finansowanie.

Miejsce zatrudnienia:

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE, w siedzibie ośrodka szkoleniowego: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.

 

Termin i tryb składania aplikacji:

Prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@twp.szczecin.pl w terminie do dnia: 29.02.2024 r.


Informacja o procesie rekrutacji:

Zastrzegamy możliwość kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Proces rozpatrywania i oceny kandydatur zakłada nie mniej niż dwa etapy.

– I etap: wstępna rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie ośrodka lub z użyciem środków porozumiewania się na odległość (telefon, aplikacja Teams) w zależności od preferencji  stron;

– II etap: spotkanie osobiste w siedzibie ośrodka.


Klauzula informacyjna dot. naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujmy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 44 80 021, za pośrednictwem poczty e-mail: twp(at)twp.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie.

IOD

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane o których mowa powyżej nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, profilowanie i EOG

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan:

 1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).