Klub Seniora TWP OR w Szczecinie II

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych seniorów w ramach funkcjonowania Klub Seniora TWP OR w Szczecinie II w myśl idei „drugiego domu”, jako miejsca charakteryzującego się przyjazną przestrzenią, dającą możliwość kontaktów społecznych, wszechstronnego rozwoju oraz pobudzania aktywności seniorów, w ramach kontynuacji działań z roku 2023 będzie oferować urozmaicone zajęcia mające na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej seniorów oraz cykliczne spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w zakresie:

 1. integracji i aktywizacji osób starszych,
 2. przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu społecznemu,
 3. podnoszenia sprawności fizycznej oraz intelektualnej,
 4. promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień,
 5. promocji zatrudnienia.

Klub Seniora będzie działać we wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 9:00 – 15:00 (z wyłączeniem lipca i sierpnia), zaś zadania zaplanowane dla seniorów odbywać się mogą w każdy dzień tygodnia w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem ustalonym na koniec każdego tygodnia na przyszły miesiąc.

Odbiorcami będą mieszkańcy miasta Szczecina w wieku 60+, tj. 30 osób (25K i 5M).


Harmonogram działań:

harmonogram zajęć – czerwiec 2024 (PDF)


Przedstawiamy opracowaną koncepcję funkcjonowania Klubu, uwzględniając zróżnicowane potrzeby seniorów – uczestników zajęć.

PLAN DZIAŁAŃ:

 1. Aktywność własna w tym: warsztaty rękodzielnicze.
 2. Warsztaty / wykłady z zakresu promowania działań na rzecz podnoszenia świadomości seniorów dotyczącej bezpieczeństwa.
 3. Warsztaty / wykłady w zakresie popularyzacji problematyki ekologicznej oraz kształtowanie wśród osób starszych postaw proekologicznych w tym jedna wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.
 4. Warsztaty / wykłady w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i zagrożeń zdrowotnych, zmian postaw i zachowań zagrażających zdrowia z wspieranie seniorów w tych działaniach a także profilaktyki uzależnień.
 5. Warsztaty / wykłady z zakresu aktywności fizycznej seniorów.
 6. Zajęcia rekracyjno – usprawniające Nordic Walking
 7. Klub Seniora TWP OR w Szczecinie II dla społeczności lokalnej (w tym udział w wydarzeniach integracyjnych i międzypokoleniowych, promowanie zatrudnienia).
 8. Warsztaty z zakresu treningu pamięci z elementami psychoedukacji.

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu gimnastycznego.

Opłata członkowska – jedyne 10zł miesięcznie.

Rekrutacja: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, tel: 91 424 32 31 (Czytelnia IV piętro). Opiekun: Anna Skotarczak.


Dokumenty projektowe:Zadanie publiczne realizowane na podstawie Art. 16 UST.1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin” umowa nr WSS-VI.524.10.2024.OW CRU nr 24/0000152. Całkowity koszt zadania 29700,00 PLN – w tym 27 000 PLN FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO SZCZECIN. Termin realizacji: 02.01.2024r. – 30.09.2024 r.