Kurs spawania – met. TIG 141 (III moduł) – spoinami czołowymi rur

Szkolenie

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika szkolenia prowadzące do egzaminu kwalifikacyjnego przed wybraną jednostką klasyfikacyjną PRS lub TUV w zakresie egzaminu na 141 T BW 1.1 S t4 D60, PH lub PA lub H-L045 ss nb.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowny wpis do Książeczki Spawacza oraz Certyfikat wybranego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Uczestnik  we własnym zakresie zapewnia odzież ochroną do zajęć praktycznych, tj. obuwie i kombinezon.

Adresaci

Kurs spawania skierowany jest do osób które posiadają uprawnienia na spoiny pachwinowe I moduł lub czołowe blach II moduł i chcą zdobyć lub rozszerzyć zakres umiejętności i uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu spawacza.

Wymagania wobec uczestnika: ukończone 18 lat, ukończenie co najmniej szkoły podstawowej oraz posiadają umiejętności z zakresu I modułu.


Tematyka

Zajęcia teoretyczne wg programu zatwierdzonego przez Kierownika ds. szkoleń spawalniczych:

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w procesie spawalniczym.
 • Bezpieczna praca na hali produkcyjnej.
 • Materiały rodzime i dodatkowe.
 • Metody przygotowania złącza do spawania.
 • Geometria złącza i budowa złącza spawanego.
 • Naprężenia i odkształcenia spawalnicze.
 • Niezgodności spawalnicze i przyczyny powstawania, metody zapobiegania.
 • Badania i kontrola złączy spawanych.
 • Spawalność stali oraz typowe parametry spawania.
 • Oznaczenia i wymiarowanie spoin.
 • Spawanie w praktyce i kwalifikowanie spawaczy.

Zajęcia praktyczne wg programu zatwierdzonego przez Kierownika ds. szkoleń spawalniczych:

 • Instruktaż stanowiskowy.
 • Ćwiczenie nr 1. Wykonywanie spoin pachwinowych w pozycji spawania PF.
 • Ćwiczenie nr 2. Wykonywanie spoin pachwinowych w pozycji spawania PD.
 • Ćwiczenie nr 3. Wykonywanie spoin czołowych w złączach doczołowych rur w pozycji spawania PA ssnb.
 • Ćwiczenie nr 4. Wykonywanie spoin czołowych w złączach doczołowych rur w pozycji spawania PC ssnb.
 • Ćwiczenie nr 5. Wykonywanie spoin czołowych w złączach doczołowych rur w pozycji spawania PH ssnb.
 • Ćwiczenie nr 6. Wykonywanie spoin czołowych w złączach doczołowych rur w pozycji spawania H-L045 ssnb.
 • Ćwiczenie nr 7. Wykonywanie spoin czołowych w złączach doczołowych rur w pozycji najtrudniejszej dla uczestnika szkolenia.
Cena: 3.500 PLN (wraz z egzaminem)

Czas trwania:

Nabór ciągły. Kurs trwa 4 tygodnie,100 godzin w tym 92 godzin zajęć praktycznych i 8 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku

Ważne informacje

Zajęcia odbywają w laboratorium spawalniczym wyposażonym w nowoczesne urządzenia oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowny wpis do Książeczki Spawacza oraz Certyfikat wybranego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-