Warsztaty skutecznego zarządzania projektami dla praktyków (kurs zdalny)

Szkolenie

Szkolenie oparte jest o powszechnie stosowane standardy zarządzania projektami. Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestnika do zarządzania (koordynowania) projektem oraz świadome w nim uczestnictwo. Przygotowujemy uczestników do zarówno do przemyślenia i zaplanowania zadań w projekcie jak i do radzenia sobie podczas realizacji projektu. Dlatego podczas warsztatu pracujemy na przygotowanych przez uczestników przykładach (projektach). Warsztat symuluje cykl życia projektu, gdzie uczestników spotykają takie nieprzewidziane sytuacje jak kryzys w projekcie, nadchodzące zagrożenie czy potrzeba zmiany. Uczestnicy, pod okiem doświadczonego trenera ćwiczą jak sobie poradzić w takich okolicznościach. W dzisiejszych czasach zastosowanie pracy w reżimie projektowym jest tak powszechne, że trudno wymienić obszary gdzie nie ma zastosowania. Warsztat nie nawiązuje wprost do żadnej metodyki, choć czerpie garściami z każdej z nich to co najbardziej skuteczne.

Adresaci

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby chcące poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania projektami, a w szczególności:

 • osoby na co dzień zarządzające projektami;
 • osoby odpowiedzialne za realizację dużych i (lub) nietypowych zadań;
 • osoby, które chcą uzyskać potwierdzenie swojej wiedzy w zakresie zarządzania projektami i/lub czynnie uczestniczyć w realizacji projektów;
 • kierownicy projektów, przyszli kierownicy projektów;
 • osoby nadzorujące wykonawców kluczowych przedsięwzięć w organizacji.

Zajęcia poprowadzi Pan Piotr Filipiuk – menager i ekspert w dziedzinie zarządzania, Partner Zarządzający w TenStep Western Poland. Członek zarządu lubuskiego oddziału Project Management Institute-PMIPC. Prelegent prestiżowych konferencji organizowanych przez Harvard Business Review Polska, Institute for International Research i in. Ekspert Advanced Project Management Academy™. Autor artykułów z zakresu komunikacji w projektach i roli jaką pełni kierownik projektu. Posiada certyfikaty: TenStep Project Manager, Prince 2 Practitioner, Professional Scrum Master, Resource Strategic Change Facilitator.


Tematyka

Program szkolenia:

Dzień 1.

Pierwszy dzień poświęcony jest ustandaryzowaniu pojęć. Poznajemy główne zasady których przestrzeganie pozwala unikać problemów w zarządzaniu projektami. Poznajemy główne role projektowe.

 • Uzgodnienie wspólnego rozumienia pojęć.
 • Podstawowe reguły zarządzania projektami.
 • Czym jest project i co z tego wynika?
 • Skalowalność i priorytetyzacja projektów.
 • Role projektowe (Sponsor Projektu, Kierownik Projektu, Klient Projektu, Członek Zespołu Projektowego, Interesariusz).
 • Projekt, portfel i program czym to się różni?

Dzień 2.

Definiowanie projektu. Po podziale na 2-3 zespoły uczestnicy planują zlecone im przez przełożonych projekty. Będą też przygotowane projekty ćwiczebne, dla tych którzy nie mają „swoich” projektów.

 • Karta projektu. Jak dobrze przemyśleć to co jest do zrobienia?
 • Z czego się składa i jak się ją tworzy definicję projektu (kartę projektu).
 • Dobre praktyki i sprytne tricki
 • Budowanie karty projektu na 2-3 ćwiczebnych projektach średniej klasy.

Dzień 3.

Planowanie pracy. Harmonogramowanie projektu.

 • Planowanie pracy w projekcie i budowanie harmonogramu.
 • Budowanie harmonogramu do ćwiczonego projektu.
 • WBS jako metoda identyfikacji wszelkiej pracy w projekcie.
 • Diagram sieciowy jako model relacji przyczynowo skutkowych w projekcie.
 • Analiza ścieżki krytycznej.
 • Graficzne przedstawienie harmonogramu (wykres Gantta). Narzędzia informatyczne przydatne w zarządzaniu harmonogramem.
 • Zarządzanie harmonogramem (aktualizacja i optymalizacja)
 • Kompensacja opóźnień.

Dzień 4.

Symulacja różnych zdarzeń, które mogą się przytrafić w takich projektach. I tak zespoły projektowe będą musiały się zmierzyć z nieprzewidzianym zdarzeniem, które zachwieje projektem i spowoduje, że projekt znajdzie się w kryzysie. Projekt dotkną również: zdarzenie które jest pewną szansą, sugestię ważnego interesariusza oraz zdarzenie które może okazać się szkodliwe dla projektu. Zespoły projektowe dyskretnie wspierane przez trenera przećwiczą skuteczne algorytmy zachowań w takich sytuacjach. Przećwiczone zostaną sposoby zamykania projektów.

 • Zmiana w projekcie i zarządzanie zmianą. Czym jest zmiana?Zarządzanie zmianą w projekcie jako jeden z podstawowych procesów zarządczych. Sposoby obsługi zmiany.
 • Ryzyko w projekcie. Czym jest ryzyko w projekcie? Omówienie ryzyk, próba ich hierarchizacji i operacjonalizacji. Omówienie podstawowych sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Stworzenie listy najlepszych praktyk z zakresie zarządzania ryzykiem.Zarządzanie ryzykiem. Czym jest a czym nie jest?
 • Projekt w kryzysie.Postępowanie w sytuacji kryzysowej.Kto, za co odpowiada?Kryzys, czy nie kryzys – kto rozstrzygnie?
 • Podstawowe procesy związane z raportowaniem i komunikacją
 • Procesy związane z zamknięciem projektu.Przegląd wymagań opisanych dokumencie opisującym projekt. Gromadzenie wiedzy projektowej.
 • Przegląd najbardziej popularnych metodyk (standardów) zarządzania projektami
  • PMBoK (PMI), TenStep, Prince2, Scrum, IPMA, Kanban, Six Sigma.
  • Podobieństwa i różnice.
  • Cechy specyficzne stanowiące wartość w praktycznym zarządzaniu projektami biznesowymi .

Metody:

Proponowane formy edukacyjne w swoich celach realizowane są na trzech poziomach:

 • Wiedza, poprzez dostarczenie określonych informacji i wiedzy
 • Umiejętności, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do przećwiczenia określonych umiejętności
 • Postawa, poprzez ukształtowanie odpowiedniej postawy, czyli stosunku do siebie, świata, danego zagadnienia.

Organizacja procesu dydaktycznego prezentowanego poniżej warsztatu koncentruje się wokół następujących elementów, składających się na cykl Kolba.

 • Doświadczenie własne uczestnika szkolenia: faza doświadczalna. Uruchomieniu tej fazy służą m.in. eksperymenty, gry, praca w podgrupach, praca indywidualna uczestnika, case-study.
 • Refleksja i analiza doświadczenia: faza refleksji. Uruchomieniu tej fazy służy praca na forum grupy, dyskusja moderowana.
 • Dostarczenie wiedzy: faza teorii. Uruchomieniu tej fazy służy prezentacja, wykład, prezentacja dobrych praktyk z doświadczenia zawodowego prowadzących.
 • Odniesienie prezentowanej wiedzy, doświadczenia oraz wniosków i refleksji do praktyki życia zawodowego oraz osobistego: faza pragmatyki. Uruchomieniu tej fazy służy praca indywidualna, case-study, treningi umiejętności, praca na rzeczywistych projektach uczestników.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

 • Idee i szkice przedsięwzięć (pomysłów) formułowane przez decydentów będą przekształcane przez ich podwładnych w gotowe propozycje projektów wdrożeniowych i przedstawiane do akceptacji decydentom w formie uporządkowanych wariantów decyzyjnych z precyzyjnym opisem celów, ich miar, zakresów, przedmiotów dostaw, ryzyk i strategii ich kontroli oraz estymowanych kosztów działań.
 • Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować uwarunkowania zewnętrzne (w trakcie planowania i zarządzania przedsięwzięciem) oraz obsłużyć sposoby odwzorowania tych zmian w danym projekcie lub grupie projektów.
 • Odpowiedzialni za projekt kierownicy lub koordynatorzy będą potrafili monitorować raportować postępy prac w projektach z dużą wiarygodnością i po rozsądnych kosztach.
 • Odpowiedzi na kluczowe pytania i problemy związane z zarządzaniem projektami.
 • Najnowsze metody i praktyczne narzędzia do natychmiastowego wykorzystania w firmie.
Cena: 2200 zł

Czas trwania:

4 dni po 6 godzin (łącznie 24 godziny zegarowe)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się zdalnie za pomocą aplikacji Teams/Zoom lub innej. Wymagane dostępy do edukacji zdalnej uczestnicy otrzymają przed szkoleniem.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.