Działanie 8.6 „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”!


Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 74 uczniów technikum (K 3638 M) oraz 28 uczniów ZSZ (M) wchodzących w skład ZSP w Chojnie, dzięki podniesieniu przez nich umiejętności i uzyskaniu kwalifikacji zawod. w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019r.

Cel zostanie zrealizowany na skutek podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP w Chojnie, które nastąpi w wyniku realizacji zadań:

  1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów technikum (kierunki: technik budownictwa technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych i ZSZ (kierunki: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) – staże i praktyki zawodowe, program stypendialny, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, wizyty studyjne, kursy przygotowawcze do egz. czeladniczego, zajęcia w szkole wyższej, kursy i szkolenia zawodowe.
  2. Doposażenie 5 szkolnych pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
  3. Wsparcie kompetencyjne 13 nauczycieli (12K i 1M) – w tym 11 nauczycieli zawodu i 2 nauczycieli pozostałych kierunków, w tym 4 w zakresie uzyskania kwalifikacji doradcy zawód.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.

Dzięki realizacji w/w zadań:

  • 102 uczniów podniesie umiejętności, 102 uzyska dodatkowe uprawnienia zawodowe;
  • 11 nauczycieli podniesie kwalifikacje i/lub nabędzie kompetencje zawodowe;
  • zostanie doposażonych 5 szkolnych pracowni zawodowych;
  • 102 uczniów skorzysta z doradztwa eduk-zaw,4 nauczycieli uzyska kwalifikacje doradcy zawodowego, powstanie 1 SPInKA.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.07.2019. Wartość dofinansowania z UE: 1 231 759,00 zł


Do pobrania:

Zapytania ofertowe: