Oferta pracy: Kierownik Biura Prorektora

OFERTA PRACY: WSH TWP SZCZECIN 23.09.2021

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie istnieje od 1997r., jest jedną z pierwszych uczelni niepublicznych utworzonych na terenie woj. zachodniopomorskiego. Uczelnia charakteryzuje się stałym i dynamicznym rozwojem, a wysoki poziom i jakość kształcenia jest priorytetem w działalności.

 

Kierownik Biura Prorektora

Miejsce pracy: WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15

Data zatrudnienia: październik/listopad 2021

 

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie sekretariatu biura Prorektora.
 2. Organizacja działalności naukowo-badawczej, konferencyjnej i wydawniczej.
 3. Organizacja spotkań i posiedzeń ogniw podległych Prorektorowi.
 4. Opracowanie planów rzeczowo-finansowych komórek podległych Prorektorowi.
 5. Prowadzenie dokumentacji wszystkich komórek podległych Prorektorowi.
 6. Organizowanie i koordynowanie wydarzeń z zakresu działalności naukowej i promocyjnej uczelni m.in. konferencji, seminariów, wykładów otwartych, festiwali nauki, itp.
 7. Organizacja i nadzór w zakresie funkcjonowania Akademii Szlifowania Diamentów, Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą uczelni z innymi podmiotami.
 9. Współuczestniczenie w działaniach prorozwojowych uczelni w tym tworzenie wniosków na nowe kierunki studiów.
 10. Współuczestniczenie w tworzeniu raportów samooceny i sprawozdań z działalności uczelni oraz udział w przygotowaniach uczelni do akredytacji.
 11. Bieżąca analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działalność naukową i prorozwojową uczelni w ramach projektów, grantów, dotacji itp.
 12. Bieżąca analiza przepisów prawa obowiązującego w szkolnictwie wyższym.
 13. Koordynowanie i realizowanie zadań w ramach Pracowni Badań Społeczno-Gospodarczych.
 14. Koordynacja działalności i sprawowanie nadzoru nad działalnością studenckich kół naukowych.
 15. Koordynacja realizacji programu Erasmus.
 16. Realizacja projektów związanych z rozwojem uczelni.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i zdyscyplinowanie
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym szczególnie programów WORD, EXCEL
 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w uczelni wyższej
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Zapewniamy:

 • umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w młodym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.


CV prosimy składać do dnia 30.09.2021 r., drogą mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl.

Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”


Klauzula informacyjna
w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,
  z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • art 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
  • natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku.
 7. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).