Praca: Specjalista – trener ds. BHP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie to jeden z 18 oddziałów ogólnopolskiej organizacji realizującej szeroko rozumianą działalność edukacyjną, z ponad 70-letnim doświadczeniem. Oddział w Szczecinie to prężnie działająca grupa edukacyjna prowadząca ośrodki szkoleniowe, uczelnię wyższą, przedszkola, żłobki oraz działalność konferencyjno-wydawniczą i projektową. TWP w Szczecinie zatrudnia około 400 osób, a z jego usług rocznie korzysta około 7000 klientów.

 

W związku z planami rozwoju poszukujemy osoby do pracy w charakterze:

Trener i organizator szkoleń BHP

 

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i realizacja w charakterze specjalisty-trenera szkoleń z zakresu BHP, a także szkoleń pokrewnych;
 • realizacja innych usług oferowanych przez ośrodek szkoleniowy wchodzących w zakres wsparcia pracodawców w obszarze BHP;
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami wewnętrznymi;
 • aktywny udział w tworzeniu nowej oferty szkoleniowej ośrodka;
 • ewaluacja i ciągłe doskonalenie realizowanych szkoleń;
 • tworzenie i aktualizacja materiałów szkoleniowych;
 • rozwijanie oferty szkoleniowej w obszarze BHP, poprzez opracowanie programów nowych szkoleń, także  w ramach tworzonej platformy  e-learningowej;
 • wsparcie sprzedaży oferty szkoleniowej w obszarze działań marketingowych i promocyjnych;
 • analiza rynku usług szkoleniowych, badanie potrzeb klientów;
 • przygotowywanie okresowych raportów i sprawozdawczości z prowadzonych zadań;
 • budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z klientami.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie BHP (warunek konieczny);
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji szkoleń BHP lub pracy w służbach BHP;
 • praktyczna znajomość przepisów BHP, ppoż. i prawa pracy;
 • znajomość MS Office, a także innych narzędzi wspomagających i pozwalających na swobodne przygotowywanie prezentacji dla klientów, a także  analiz i raportów wewnętrznych;
 • umiejętność prowadzenia swobodnej komunikacji i wystąpień publicznych;
 • umiejętność budowania relacji
 • prawo jazdy kategorii B i gotowość do wykonywania pracy trenerskiej poza siedzibą ośrodka, w Szczecinie i okolicy.

Mile widziane:

 • uprawnienia ppoż. i/lub instruktora pierwszej pomocy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającą swobodną komunikację;
 • znajomość zagranicznych systemów i regulacji HSE.

Oferujemy:

 • umowę o pracę bez okresu próbnego;
 • elastyczny i hybrydowy model pracy;
 • stałą miesięczną pensję, adekwatną do kwalifikacji i wiedzy zawodowej;
 • możliwość kreowania i wdrażania własnych inicjatyw i czerpania z tego profitów finansowych;
 • stabilne zatrudnienie w stowarzyszeniu o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji oraz ich finansowanie.

Miejsce zatrudnienia:

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE, w siedzibie ośrodka szkoleniowego: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.

 

Termin i tryb składania aplikacji:

Prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@twp.szczecin.pl w terminie do dnia: 29.02.2024 r.


Informacja o procesie rekrutacji:

Zastrzegamy możliwość kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Proces rozpatrywania i oceny kandydatur zakłada nie mniej niż dwa etapy.

– I etap: wstępna rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie ośrodka lub z użyciem środków porozumiewania się na odległość (telefon, aplikacja Teams) w zależności od preferencji  stron;

– II etap: spotkanie osobiste w siedzibie ośrodka.


Klauzula informacyjna dot. naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujmy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 44 80 021, za pośrednictwem poczty e-mail: twp(at)twp.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie.

IOD

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane o których mowa powyżej nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, profilowanie i EOG

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan:

 1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Ogłoszenie o prace: Specjalista ds. szkoleń

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie to stowarzyszenie edukacyjne z ponad 70–letnim doświadczeniem w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Towarzystwo prowadzi ośrodki szkoleniowe, działalność konferencyjno-wydawniczą, placówki oświatowe tj. żłobki, przedszkola, szkoły policealne oraz uczelnię wyższą.

Szukasz ciekawej pracy, która nie nudzi, rozwija zainteresowania, kształci umiejętności interpersonalne, daje szanse na rozwój, stwarza nowe perspektywy? Złóż aplikację!

 

Specjalista ds. szkoleń

Miejsce pracy: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16,
70-234 Szczecin.

 

Data zatrudnienia: listopad – grudzień 2023 r.

Opis stanowiska:

 • budowa oferty szkoleniowej Ośrodka Kształcenia Ustawicznego,
 • projektowanie szkoleń, opracowywanie harmonogramów szkoleniowych i planów finansowych,
 • współdziałanie w obszarze działań marketingowych i promocyjnych w zakresie sprzedaży oferty szkoleniowej,
 • przygotowywanie ofert, tworzenie kalkulacji finansowych,
 • administracyjna i techniczna obsługa szkoleń (planowanie i organizowanie działań szkoleniowych, odpowiedzialność za przygotowanie materiałów szkoleniowych, nadzór nad organizacją i przebiegiem szkoleń, opracowywanie kalkulacji, rozliczanie szkoleń, itp.),
 • współpraca z trenerami i pozyskiwanie nowej kadry dydaktycznej,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i sprawozdawczości,
 • ewaluacja i monitoring realizowanych szkoleń i przygotowywanie raportów,
 • analiza rynku usług szkoleniowych, badanie potrzeb, sprządzanie odpowiedzi na zapytania klientów,
 • udział w tworzeniu i administrowaniu platformą szkoleń zdalnych;
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami.

 Wymagania:

 • preferujemy osoby z doświadczeniem w zakresie organizacji usług szkoleniowych i znajomości rynku szkoleniowego,
 • wykształcenie wyższe,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i zdyscyplinowanie,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (będzie dodatkowym atutem),
 • posiadanie prawa jazdy i mobilność,

Zapewniamy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w stowarzyszeniu o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • możliwość dofinasowania szkoleń zawodowych;
 • możliwość bezpłatnego udziału w formach kształcenia prowadzonych przez organizację (studia I i II stopnia, studnia podyplomowe,  szkolenia, konferencje, sympozja).

 


CV prosimy składać do dnia 17.11.2023 r. drogą mailową na adres: rekrutacja@twp.szczecin.pl  z dopiskiem: „Oferta pracy – Specjalista ds. szkoleń”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.


Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Klauzula informacyjna dot. naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 44 80 021, za pośrednictwem poczty e-mail: twp(at)twp.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie.

IOD

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane o których mowa powyżej nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, profilowanie i EOG

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan:

 1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Ogłoszenie o współpracy dla trenerów / wykładowców

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie nawiąże współpracę

z trenerami/wykładowcami,

w zakresie realizacji szkoleń w na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obecnie poszukujemy trenerów z poniższej tematyki:

 • tworzenie i pozycjonowanie stron,
 • social media marketing i content marketing,
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona danych,
 • fotografia i grafika komputerowa,
 • tworzenie i obróbka filmów promocyjnych,
 • programowanie,
 • rozwój osobisty,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi oraz diagnoza kompetencji AC/DC,
 • dietetyka i żywienie w zakładach żywienia zbiorowego,
 • branża beauty,
 • prawo,
 • BHP.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • przeprowadzanie szkoleń
 • tworzenie skryptów szkoleniowych
 • opieka organizacyjna i merytoryczna nad grupą szkoleniową
 • nadzór nad dokumentacją szkoleniową

Wymagania:

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie i/lub co najmniej 60 h zrealizowanych szkoleń/warsztatów zbieżnych tematycznie

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. portfolio trenerskie zawierające listę zrealizowanych szkoleń
 3. referencje będą dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą e-mailową na adres: szkolenia@twp.szczecin.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać: “Oferta: trener 2023”

Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Rozpoczynamy cykl felietonów o BHP

Na temat szeroko rozumianego BHP napisano już wszystko… lub prawie wszystko. Zapraszamy Państwa do lektury cyklicznych fragmentów książki „Z kalendarza BHP-owca…”. Sięgnij po szczere i pełne humoru zapiski. Przeczytaj a już nigdy nie spojrzysz tak samo na pozornie nudne kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Autorem książki jest Maciej Stachowski – wykładowca Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Mecenas książki: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Książka do kupienia w popularnych księgarniach.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

🆙 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty życzymy cierpliwości, wytrwałości i radości płynącej z Waszej codziennej pracy 🌷🌹
➡ Niech źródłem satysfakcji będą dla Was liczne osiągnięcia i sukcesy Waszych wychowanków 😊👌

Ogłoszenie o pracę: Specjalista ds. obsługi finansowej studentów ANS TWP

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH TWP W SZCZECINIE

POSZUKUJE

SPECJALISTY DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTÓW

Miejsce pracy: Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.

Data zatrudnienia: wrzesień 2022 r.

Twoje zadania:

 • bieżąca obsługa płatności, ewidencja płatności w systemie informatycznym,
 • windykacja płatności, przygotowywanie zestawień, kontakty i korespondencja z dłużnikami,
 • wystawianie faktur i zaświadczeń dotyczących płatności,
 • przygotowywanie wniosków w zakresie skreśleń z tytułu braku płatności,
 • rozpatrywanie podań w zakresie płatności,
 • ewidencja wpłat i przygotowanie zestawień płatności dot. innych form edukacyjnych,
 • obsługa programu Prodziekan, współpraca z serwisem w zakresie jego modyfikacji i poprawnego funkcjonowania,
 • obsługa programu bankowego w zakresie płatności,
 • obsługa systemu pomocy materialnej ANS TWP w Szczecinie (przyjmowanie i weryfikacja wniosków, organizowanie prac Komisji Stypendialnych, prowadzenie dokumentacji),
 • dostosowywanie wewnętrznych przepisów (regulaminów, zarządzeń) do zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu stypendialnego,
 • naliczanie miesięcznych list wypłat świadczeń pomocy materialnej,
 • rozliczanie finansowe dotacji na funkcjonowanie funduszu pomocy materialnej.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość,
 • znajomość przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym w zakresie pomocy materialnej lub ustaw o pomocy społecznej,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność, sumienność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra komunikacja interpersonalna,
 • mile widziane: doświadczenie  zawodowe w dziale finansowym lub księgowym,
 • DODATKOWY ATUT: doświadczenie w obsłudze płatności klientów,
 • DODATKOWY ATUT: doświadczenie w obsłudze pomocy materialnej dla studentów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stały rozwój zawodowy i osobisty,
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie,
 • pracę w młodym i przyjaznym zespole.

CV prosimy przesyłać do dnia: 25 lipca 2022 r. drogą e-mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać „Oferta: Specjalista ds. finansowych

!! Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Klauzula informacyjna
w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
  • natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
 7. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Pora na seniora – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego

🆙 „Pora na seniora – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego” – to kolejny nowy projekt realizowany przez TWP ze środków UE i Pomorze Zachodnie 🙂

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
✅ które ukończyły 60 rok życia (kobiety i mężczyźni) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok,
✅ i zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, zrzeszone w Kole Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.

ℹ️ Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1.440.246,00 PLN


więcej informacji:

Pora na seniora – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego