Poszukiwany trener / wykładowca

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie nawiąże współpracę z trenerami/wykładowcami, w zakresie realizacji szkoleń w na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obecnie poszukujemy trenerów z poniższej tematyki:

 • pozycjonowanie stron,
 • języki programowania,
 • content marketing,
 • social media marketing,
 • lean management,
 • diagnoza kompetencji AC/DC,
 • prawo zamówień publicznych,
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona danych.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • przeprowadzanie szkoleń,
 • tworzenie skryptów szkoleniowych,
 • opieka organizacyjna i merytoryczna nad grupą szkoleniową,
 • nadzór nad dokumentacją szkoleniową.

Wymagania:

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie i/lub co najmniej 60 h zrealizowanych szkoleń/warsztatów zbieżnych tematycznie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Portfolio trenerskie zawierające listę zrealizowanych szkoleń.
 3. Referencje będą dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą e-mailową na adres: szkolenia@twp.szczecin.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać: “Oferta: trener 2021”

Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Ogłoszenie o pracę: Specjalista finansowo-księgowy

SPECJALISTA FINANSOWO – KSIĘGOWY w DZIALE KWESTURY

Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.

Data zatrudnienia: marzec 2021 r.

Twoje zadania:

 • bieżąca ewidencja i windykacja należności,
 • księgowanie dokumentów oraz praca na zapisach księgowych,
 • sporządzanie raportów i zestawień w oparciu o dokumentację księgową i płacową,
 • uczestnictwo w zamknięciu miesiąca/roku oraz w sporządzaniu deklaracji podatkowych,
 • wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • obsługa finansowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie  zawodowe w dziale finansowym lub księgowym,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz zagadnień podatkowych,
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność, sumienność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra komunikacja interpersonalna,
 • DODATKOWY ATUT: znajomość systemu Comarch ERP Optima w zakresie księgowym,
 • DODATKOWY ATUT: doświadczenie w obsłudze finansowej projektów europejskich.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stały rozwój zawodowy i osobisty,
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie,
 • pracę w młodym i przyjaznym zespole.

CV prosimy przesyłać do dnia: 20 lutego 2021 r. drogą e-mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać “Oferta: pracownik działu kwestura WSH TWP”

!! Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Klauzula informacyjna
w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
  • natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
 7. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Przerwa świąteczna

🆕 W dniach od 23 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r. nasze biuro będzie nieczynne.
➡️ Za wynikające z tego niedogodności przepraszamy.

Z poważaniem,
Zarząd TWP w Szczecinie

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.


Inne formy dofinansowań, poza KFS:

Aby zdobyć dofinansowanie na kursy i szkolenia w TWP konieczne jest złożenie wniosku u jednego z Operatorów projektu wraz z innymi wymaganymi dokumentami oraz wskazaniem jakimi usługami TWP jest się zainteresowanym (wraz z podaniem liczby osób które będą z nich korzystać). Po zaakceptowaniu przez Operatora (ich rolę pełnią: Polska Fundacja PrzedsiębiorczościZachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A) i rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych i podpisaniu umowy należy postępować zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym Naszej placówki. Po zakończeniu kursu lub szkolenia i otrzymaniu zaświadczenia to potwierdzającego można ubiegać się u Operatora o zwrot poniesionych kosztów.


Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.


 

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami i kursami dla swoich pracowników. Pracodawcy kierujący do nas większe grupy mogą liczyć na specjalną ofertę.


Prezentujemy naszą aktualną ulotką informacyjną oraz kompleksową ofertą szkoleniową (kliknij tutaj).


Obszary tematyczne szkoleń (przykłady):

 • Kompetencje menedżerskie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing i PR
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Ochrona danych osobowych
 • Coaching
 • Finanse
 • MS TEAMS

Nie znalazłeś szkolenia dla Twojej instytucji/firmy? Zgłoś się do Nas!


 

Żołnierzu! Twoja służba dobiega końca? Chcesz dalej aktywnie działać na rynku pracy? Skorzystaj ze swoich uprawnień i poszerzaj swoje kwalifikacje zawodowe z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Szczecinie! Sprawdź naszą ofertę kursów oraz szkoleń  i postaraj się o otrzymanie pomocy rekonwersyjnej z Wojskowego Biura Emerytalnego.

REKONWERSJA

Podstawą prawną pomocy rekonwersyjnej są przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 860) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. poz. 1622).

ZAKRES POMOCY I OSOBY UPRAWNIONE

W ramach pomocy mogą zostać pokryte następujące koszty:

 • przekwalifikowania zawodowego,
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego (do 30 noclegów).

Uprawnionymi do uzyskania pomocy rekonwersyjnej na terenie kraju w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych są:

 • żołnierze zawodowi;
 • byli żołnierze zawodowi;
 • małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
  • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
  • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, za wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1 i 12–15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych

mogą korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy bezterminowo.

WYSOKOŚĆ LIMITÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej każdemu żołnierzowi w zależności od ilości przepracowanych lat w wojsku polskim przysługują następujące środki pozwalające wykonać rekonwersje:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.400,00 zł,
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj. 4.800,00 zł,
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj. 7.200,00 zł.

Sprawdź ofertę kursów ZAWODOWYCH (kliknij)

Sprawdź naszą PEŁNĄ ofertę kursów oraz szkoleń (kliknij)

WNIOSKI

Aby uzyskać pomoc rekonwersyjną niezbędną do sfinansowania udziału w szkoleniu lub kursie należy wypełnić wniosek adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień. Były żołnierz do wniosku powinien załączyć zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

AKTUALNE WZORY WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ (KLIKNIJ!)

WYDAWANIE DECYZJI

Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie przekwalifikowania zawodowego jest dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Zwrot kosztów odbywa się poprzez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, który realizował przekwalifikowanie zawodowe lub wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego. Żeby zrealizowany został zwrot kosztów niezbędnym jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej ukończenie przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

WYBIERZ TWP!

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia swej aktywnej działalności. Jesteśmy jednym z najdłużej działających stowarzyszeń oświatowych, które funkcjonuje na Polskim rynku edukacyjnym kształcąc pokolenia.

Realizujemy usługi edukacyjne w formie kursów, szkoleń, seminariów i warsztatów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności. Z sukcesem pozyskujemy i realizujemy projekty ze środków zewnętrznych dedykowanych zarówno dla instytucji publicznych jak i mieszkańców Pomorza Zachodniego m.in.: uczniów i studentów, pracowników socjalnych czy seniorów.

POSTAW NA ROZWÓJ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!

Ogłoszenie o prace: Pracownik Techniczny/Gospodarczy (konserwator)

PRACOWNIK TECHNICZNY/GOSPODARCZY (konserwator)

 

Miejsce pracy: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.

Data zatrudnienia: grudzień 2020 r.

 

Twoje zadania:

 • drobne naprawy serwisowe i konserwacyjne,
 • prace techniczne oraz remontowe,
 • prowadzenie magazynów pomocniczych oraz warsztatu,
 • utrzymanie czystości na posesji, koszenie traw, odśnieżanie,
 • pomoc w przygotowaniu obiektów do realizacji zadań uczelni,
 • dozór pomocniczy obiektów uczelni.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • samodyscyplina i dbałość o powierzone narzędzie i sprzęt,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • praca na wysokości do 3m,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia elektryczne.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie.

 

CV prosimy przesyłać do dnia 20.11.2020 r. drogą e-mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl
W tytule oferty prosimy wpisać: “Nabór pracownik techniczny WSH TWP”.

 

Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna w związku z prowadzoną rekrutacją na wolne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
  • natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a po tym czasie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
 7. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).