Działanie 7.2 „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”

Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT zaprasza do udziału w projekcie 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” pod nazwą: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”


Udział w projekcie jest bezpłatny!
Okres realizacji: 1.10.2018 r. – 31.12.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa zachodniopomorskiego w tym osoby bezrobotne zainteresowane nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz skorzystaniem z form reintegracji zdrowotnej i społecznej,
 • osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowane udziałem w terapii rodzinnej.

W ramach Klubu Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

 • treningi rozwoju interpersonalnego,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • terapia rodzinna,
 • poradnictwo prawne,
 • terapia uzależnień/socjoterapia,
 • aktywna terapia ruchowa/rehabilitacja/gimnastyka,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie,
 • pośrednictwo pracy.

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ TWP

 1. Doradztwo osobiste z elementami terapii uzależnień / socjoterapii – spotkania ustalane indywidualnie
 2. Terapia ruchowa/rehabilitacja – spotkania ustalane indywidualnie w terminie 05.2019 – 07.2019
 3. Szkolenia zawodowe
  Harmonogram szkoleń – gr I
  Harmonogram szkoleń – gr II
  Harmonogram szkoleń – gr III
  Harmonogram szkoleń – gr IV
 4. Staże zawodowe – realizowane indywidualne.Termin zakończenia 31.10.2019

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INBIT – LINK –

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, materiały dydaktyczne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU CIĄGŁA OD PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO WYCZERPANIA MIEJSC.


Jak się zgłosić na szkolenie?
Należy pobrać poniższe dokumenty rekrutacyjne, wypełnić je, a następnie wysłać (poczta lub skan) lub dostarczyć osobiście do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin. Dokumenty można wypełnić również na miejscu w naszej siedzibie.

Do pobrania:

Zapytania ofertowe:

Kontakt:
tel. 91 44 80 021
e-mail: projekt7286@twp.szczecin.pl


W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 7.2 pn. „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” uprzejmie informujemy, że nasz Klub nadal będzie funkcjonował. Aby uzyskać stały dostęp do szerokiej oferty szkoleniowo – aktywizującej serdecznie zapraszamy do biura TWP OR w Szczecinie przy ul. Potulickiej 16 celem złożenia formularza zgłoszeniowego, uprawniającego do korzystania w ramach klubu do bezpłatnych kursów/ szkoleń/ seminariów oraz ofert aktywizujących. Na tej stronie dostępne będą również informacje o bieżących działaniach prowadzonych na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami.


Do pobrania aktualny formularz zgłoszeniowy:

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: mflisikowska@twp.szczecin.pl
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin
tel. 91 44-80-021