Projekt nr RPZP.08.06.00-32-K012/20-02 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 • Całkowita wartość projektu: 3.433.563,28 PLN
 • Dofinansowanie projektu ze środków UE:  3.087.872,68 PLN

Termin realizacji projektu:  01.09.2020r. – 30.09.2023 r.


Udział w projekcie jest bezpłatny!

Do udziału w projekcie zapraszamy:  180 osób – uczniów Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie (od 01.09.2021 r. Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych) kształcących się w zawodach: technik programista, technik teleinformatyk oraz technik fotografii i multimediów.

Rekrutacja uczestników:

 • nabór do I i II edycji odbędzie się we wrześniu 2020 r. (60 uczniów + 6 nauczycieli),
 • nabór do III i IV edycji odbędzie się we wrześniu 2021 r. (60 uczniów + 3 nauczycieli).
 • nabór do V edycji odbędzie się we wrześniu 2022 r. (60 uczniów + 3 nauczycieli).

W ramach projektu oferujemy:

 1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe.
 2. Grupowe Doradztwo Zawodowe.
 3. Poradnictwo zawodowe.
 4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z egzaminami:
  1. dla technika teleinformatyka:
   1. kurs obsługa, konserwacja oraz montaż instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV (SEP) (40 os. tylko I-IV edycja)
   2. kurs z technologii światłowodowej (spawanie i pomiary) (60 osób).
  2. dla technika programisty (60 osób): kurs programowania w języku Python.
  3. dla technika fotografii i multimediów (60 osób): kurs Adobe Photoshop.
 5. Odpłatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych (+ stypendium stażowe 2.600,00 PLN).
 6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla nauczycieli kształcących w zawodach: technik teleinformatyk (4 osoby), technik programista (4 osoby), technik fotografii i multimediów (4 osoby).

Dodatkowo:

 • Pomoc stypendialna dla 20 osób w wysokości 1000,00 PLN miesięcznie przez okres 10 miesięcy.
 • Odzież robocza oraz zwrot kosztów dojazdów podczas trwania stażu zawodowego.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Podręczniki do realizacji kursów oraz materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notes, pendrive).

W ramach realizacji projektu pracownie szkolne zostaną wyposażone w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt oraz urządzenia na kwotę ok. 700.000,00 PLN


STAŻE


ZAPYTANIA OFERTOWE


DOKUMENTY PROJEKTOWE

Harmonogram działań:

W związku z pogarszającą się sytuacją w kraju związaną ze wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz rosnącą ilością klas oraz nauczycieli kierowanych na kwarantannę, kurs adobe photoshop dla grupy 3 oraz kurs programowania w języku python dla grupy 3 zostanie realizowany formą zdalną za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Harmonogram kursów:

W związku z utrzymującym się stanem epidemii w kraju harmonogramy mogą ulec zmianie. W razie konieczności odwołania spotkania niezwłocznie skontaktujemy się telefonicznie z uczestnikami projektu.

Harmonogram wsparcia:

Regulaminy i procedury:

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli:
Zajęcia będą odbywały się w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie.

Biuro rekrutacji:  Kierownik gospodarczy Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie  – p. 121, ul. Ku Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin, tel. (91) 48 48 056 wew. 400, e-mail: projekt@zsl.szczecin.pl.

Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel. (91) 44 80 021, e-mail:  mflisikowska@twp.szczecin.pl.


Projekt promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w tym niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnością.