Działanie 8.2 „Wznosimy na wyżyny – Brojce!”


Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Głównym celem projektu jest poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Brojcach z filią w Dargosławiu i Gimnazjum w Brojcach (woj. zachodniopomorskie) oraz wzrost kompetencji kluczowych u min. 85% spośród 276 uczniów (129K/147M) uczących się w ww. szkołach (na obszarze WZP) w okresie realizacji projektu, a także wzrost kompetencji i kwalifikacji u min. 92% nauczycieli spośród 35 osób (30K/5M) uczących w ww. szkołach do dn. 31.07.2019 r.

Wsparcie obejmuje realizację zadań:

  1. Grupowe warsztaty z kompetencji kluczowych niezbędne do rozwoju osobistego uczniów – 186 osób;
  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – 212 osób;
  3. Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów z niepełnosprawnością – 24 osoby;
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – 64 osoby;
  5. Zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne – 212 osoby;
  6. Wsparcie nauczycieli – otwarty pakiet kursów doskonalących i studiów podyplomowych – 35 osób;
  7. Doposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – 2 szkoły;

Dzięki realizacji w/w zadań:

  • 235 uczniów podniesie kompetencje kluczowe: matematyczne, informatyczne, językowe, uczenia się oraz społeczne;
  • 32 nauczycieli podniesie kwalifikacje i/lub nabędzie kompetencje, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej i TIK/cyfrowe;
  • powstaną 2 pracownie międzyszkolne;

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.07.2019. Wartość dofinansowania z UE: 601 198,59 zł


Pliki do pobrania:

Zapytania ofertowe: