Wychowawca wypoczynku

Szkolenie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników danej formy wypoczynku, zapoznanie z metodami pracy z grupą kolonijną oraz organizacją różnorodnych zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także praktyczne i teoretyczne przygotowanie do planowania i organizowania zajęć programowych.

Ukończenie kursu daje uprawnienia do pełnienia obowiązków wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży!

Adresaci

Na kurs zapraszamy młodzież, studentów, rodziców i pedagogów oraz inne osoby, które chciałyby sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas ich sezonowego wypoczynku na koloniach, półkoloniach, obozach, zimowiskach. Wymagania formalne: pełnoletność, niekaralność oraz wykształcenie co najmniej średnie.


Tematyka

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć, obowiązki wychowawcy.
  • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku, gry, zabawy, nauka pływania itp.
  • Turystyka i krajoznawstwo, organizacja wycieczek, gry terenowe.
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
  • Zajęcia praktyczno-techniczne.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników w placówce wypoczynku, pierwsza pomoc przedmedyczna.
  • Prace społeczno-użyteczne.
Cena: 300 PLN

Czas trwania:

36 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzającym uzyskanie uprawnień wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.