Kierownik wypoczynku

Szkolenie

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru.

Ukończenie kursu daje uprawnienia do pełnienia obowiązków kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży!

Adresaci

Kierownikiem wypoczynku mogą być nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, inne osoby. Warunkiem koniecznym jest posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej oraz niekaralność.


Tematyka

  • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
  • Organizacja wypoczynku.
  • ABC ratownictwa przedmedycznego.
  • Planowanie pracy wychowawczej.
Cena: 450 PLN

Czas trwania:

10 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (sobota od godz. 9.00 do 17.00)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.