Kierownik/opiekun wycieczek i imprez szkolnych

Szkolenie

Nasz kurs pozwala na nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności merytorycznych niezbędnych do organizowania wycieczek i imprez szkolnych. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników, doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących samodzielnego przygotowania dokumentacji i organizacji wycieczki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, animatorzy, pracownicy sektora kultury i oświaty, opiekunowie, organizatorzy wycieczek szkolnych.


Tematyka

  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych.
  • Organizacja pracy kierownika wycieczki.
  • Prowadzenie dokumentacji.
  • Kwalifikacje kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.
  • Zadania i obowiązki kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.
  • Odpowiedzialność kierownika/opiekuna wycieczek szkolnych.
Cena: 200 PLN

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie popołudniowym w wybrane dni robocze (od godz. 16.30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.